Reglement Facebook wedstrijd

Schoonheidsinstituut Bella Dita organiseert een wedstrijd om een make-over bij Bella Dita ter waarde van 109 euro te winnen indien men zich inschrijft voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief.

Artikel 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Bella Dita, vertegenwoordigd door Stéphanie Houwaer, Langenakker 45D 3830 Wellen, en is toegankelijk via Facebook van 27 november 2017 t/m 9 december 2017.

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 27 november 2017 t/m 9 december 2017.

Artikel 3 – Spelregels

• De wedstrijd vindt plaats op Facebook.
• De deelnemer schrijft zich via de website van Bella Dita (www.belladita.be) in voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief, en maakt op die manier kans op het winnen van de prijs.
• Elke speler kan slechts eenmaal deelnemen, en slechts eenmaal winnen.
• Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
• De prijs is niet overdraagbaar: hij wordt toegekend aan de houder van het Facebook account.
• Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België.

Artikel 4 – Winnaar & prijs

Er zal 1 wedstrijdwinnaar zijn. De winnaar heeft recht op een make-over behandeling bij Bella Dita, ter waarde van 109 euro. Dit houdt in: een huidverbeterende gelaatsverzorging (twv 79 euro) en een avondmake-up (twv 30 euro).

De namen van de personen die zich tijdens de wedstrijdperiode inschrijven op de nieuwsbrief, worden in een pot gestoken. Op zondag 10 december 2017 trekt een onschuldige hand de winnaar uit deze pot.

De winnaar zal worden verwittigd via een publicatie op de Facebook pagina van Bella Dita, en via een privé-bericht op Facebook.

Artikel 5 – Uitsluiting

Bella Dita kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik.

Artikel 6 – Informatie over de prijs

De prijs bestaat uit een huidverbeterende gelaatsverzorging (twv 79 euro) en een avondmake-up (twv 30 euro). De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien. Er wordt geen discussie gevoerd over de waarde of de inhoud van de prijs. Bella Dita behoudt zich het recht om deze prijs te leveren binnen een tijdspanne die redelijk haalbaar is voor Bella Dita.

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Bella Dita de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Bella Dita ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Bella Dita zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt nauwlettend nageleefd.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.
Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Bella Dita. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.
Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de betrokken rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van haar mogen worden verwacht.
De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Bella Dita om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of Bella Dita op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.